สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Personnel Division - Royal Thai Police
 
พ.ต.อ.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
รรท.ผบก.ทพ.
 
 
ฝ่ายอำนวยการ ทพ.
ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.
ฝ่ายบรรจุ ทพ.
ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.
ฝ่ายความชอบ ทพ.
ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่านิยม : มีความสำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ประกอบกับความซื่อสัตย์สุจริต
 
 
  โครงการจิตอาสา..
ฝอ.ทพ.และฝ่ายประเมินฯ ทพ.
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา
ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง
บ้านราชวิถี เมื่อ 10 ส.ค.2553 ...ประมวลภาพ
ฝ่ายความชอบ ทพ.ร่วมบริจาคเงิน และสาธารณูปโภคให้กับ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้า
แห่งประเทศไทย (รพ.จุฬาฯ)
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2553 ...ประมวลภาพ
ทพ.ร่วมกับ ศปก.ตร.เข้าช่วย
เหลือผู้เดือดร้อนช่วงเวลา
การชุมนุมเรียกร้อง
ประชาธิปไตย
 
 
สกพ.ที่ 0009.231/1732 ลง 11 ต.ค.2553 เรื่องเตรียมตอบข้อซักถามข้อมูล การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (11 ต.ค.2553)
คำสั่ง ตร. ที่ 493/2553 ลง 7 ต.ค.2553 เรื่อง ถอนชื่อข้าราชการตำรวจ ออกจากคำสั่งอนุญาต ให้ลาออกจากราชการ (8 ต.ค.2553)
ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.231/3759 ลง 6 ต.ค.2553 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (6 ต.ค.2553)
แบบประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน กลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง (6 ต.ค.2553)
แจ้งเลื่อนกำหนดส่งข้อมูล การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก.และ รอง ผบช.วาระ 2553 (4 ต.ค.2553)
แจ้งการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.และ รอง ผบช. ประจำปี 2553 (30 ก.ย.2553)
สกพ.ที่ 0009.221/6614 และ 0009.221/6615 สำเนาคำสั่งอนุญาต ให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 11 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2554) (28 ก.ย.2553)
สกพ.ที่ 0009.221/6614 และ 0009.221/6615 สำเนาคำสั่งอนุญาต ให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 11 [บัญชีแนบท้ายคำสั่ง] (28 ก.ย.2553)
สกพ.ที่ 0009.221/6612 และ 0009.221/6613 ลง 28 ก.ย.2553 เรื่อง การแก้ไขประกาศ ตร. การถอน และเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการตำรวจ ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์และจะพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (28 ก.ย.2553)
สกพ.ที่ 0009.221/6612 และ 0009.221/6613 ลง 28 ก.ย.2553 เรื่อง การแก้ไขประกาศ ตร. การถอน และเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการตำรวจ ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์และจะพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [ประกาศ ตร.และบัญชีแก้ไขฯ] (28 ก.ย.2553)
คำสั่ง ตร.ที่ 462/2553 ลง 27 ก.ย.2553 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจ ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง (28 ก.ย.2553)
ตร.ที่ 0009.221/ว 0098 ลง 24 ก.ย.2553 เรื่อง ข้าราชการตำรวจ ที่จะพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (27 ก.ย.2553)
ตร.ที่ 0009.221/ว 0098 ลง 24 ก.ย.2553 เรื่อง ข้าราชการตำรวจ ที่จะพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [บัญชีสัญญาบัตร] (27 ก.ย.2553)
ตร.ที่ 0009.221/ว 0098 ลง 24 ก.ย.2553 เรื่อง ข้าราชการตำรวจ ที่จะพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [บัญชีประทวน] (27 ก.ย.2553)
ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0009.231/3578 ลง 23 ก.ย.53 เรื่อง การซักซ้อมการปฏิบัติ ในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (24 ก.ย.2553)
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี2553 (เพิ่มเติม) (14 ก.ย.2553)
แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี2553 [แบบสำรวจข้อมูลฯ] (14 ก.ย.2553)
พระราชทานยศตำรวจ วาระ เม.ย. 2553 (8 ก.ย.2553)
ตร. ที่ 0009.253/ ว 0091 ลง 8 ก.ย. 2553 เรื่อง กำชับการเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการปราบปรามผู้กระทำผิด (พ.ป.ผ.) (8 ก.ย.2553)
สกพ. ที่ 0009.253/3935 ลง 20 ก.ค. 2553 เรื่อง การฝึก และปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจ (8 ก.ย.2553)
สกพ. ที่ 0009.253/3935 ลง 20 ก.ค. 2553 เรื่อง การฝึก และปฏิบัติตามยุทธวิธีตำรวจ [คู่มือยุทธวิธีตำรวจ] (8 ก.ย.2553)
 
ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง (6 ก.ย.2553)
ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง จัดหาโต๊ะและเก้าอี้ (6 ก.ย.2553)
ประกาศ กองทะเบียนพล เรื่อง จัดหาม่านปรับแสง (6 ก.ย.2553)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การประกวดราคา การจ้างงานปรับปรุงสถานที่ทำงาน สำนักงานกำลังพล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.พ.2553)
ประกาศ ตร. เรื่องประกวดราคาจ้างงาน ปรับปรุงสถานที่ทำงาน สำนักงานกำลังพล อาคาร 19 ชั้น 9 ตร. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อต.) (8 ก.พ.2553)
เอกสารการประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ.2553)
ร่าง ขอบเขตงานปรับปรุงสถานที่ทำงาน สำนักงานกำลังพล อาคาร 19 ชั้น 9 ตร. TOR (อต.) (1 ก.พ.2553)
ร่าง การประกวดราคาจ้าง การปรับปรปรุงสถานที่ทำงาน สำนักงานกำลังพล อาคาร 19 ชั้น 9 ตร. ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อต.) (1 ก.พ.2553)
ประกาศผลการประกวดราคา งานซ่อมแซมอาคาร 19 ตร. (11 ม.ค.2553)
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองทะเบียนพล ประจำปีงบประมาณ 2553 (19 ก.ค.2553)
แผนปฏิบัติราชการกองทะเบียนพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (19 ก.ค.2553)
คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (19 ก.ค.2553)
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (19 ก.ค.2553)
 
 
 
<- ->


©
2009 - , Personnel Division , Royal Thai Police. All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดยกองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคาร 19 ชั้น 6-8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 02-2052474 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Lexmark Replacements จำนวนผู้เยี่ยมชม นับตั้งแต่ 6 ต.ค.2553 :
ของเดิม 179,642 นับตั้งแต่ 8 ม.ค.2553